هاست لینوکس آلمان - 100MB
5,000 تومان ماهانه
فضا 100 MB
 
پهنای باند نامحدود
 
کنترل پنل Cpanel
 
تحویل بصورت آنی
 
FTP نامحدود
 
Mysql نامحدود
 
دیگر امکانات نامحدود

ماهیانه 5 هزار تومان
شش ماهه 30 هزار تومان
یک ساله 40 هزار تومان ( 35 درصد تخفیف)

هاست لینوکس آلمان - 200MB
9,000 تومان ماهانه
فضا 200 MB
 
پهنای باند نامحدود
 
کنترل پنل Cpanel
 
تحویل بصورت آنی
 
FTP نامحدود
 
دیتابیس نامحدود
 
دیگر امکانات نامحدود
 
ماهیانه 9 هزار تومان
شش ماهه 54 هزار تومان
یک ساله 70 هزار تومان ( 35 درصد تخفیف )

هاست لینوکس آلمان - 500MB
12,000 تومان ماهانه
فضا 500 MB

پهنای باند نامحدود
 
کنترل پنل Cpanel
 
تحویل بصورت آنی
 
FTP نامحدود
 
Mysql نامحدود
 
دیگر امکانات نامحدود

ماهیانه 12 هزار تومان
شش ماهه 72 هزار تومان
یک ساله 94 هزار تومان ( 35 درصد تخفیف )

هاست لینوکس آلمان - 1GB
15,000 تومان ماهانه
فضا 1 GB
 
پهنای باند نامحدود
 
کنترل پنل Cpanel
 
تحویل بصورت آنی
 
FTP نامحدود
 
دیتابیس نامحدود
 
دیگر امکانات نامحدود

ماهیانه 15 هزار تومان
شش ماهه 90 هزار تومان
یک ساله 117 هزار تومان ( 35 درصد تخفیف )

هاست لینوکس آلمان - 2GB
22,000 تومان ماهانه
فضا 2 GB

پهنای باند نامحدود
 
کنترل پنل Cpanel
 
تحویل بصورت آنی
 
FTP نامحدود
 
Mysql نامحدود
 
دیگر امکانات نامحدود

ماهیانه 22 هزار تومان
شش ماهه 132 هزار تومان
یک ساله 170 هزار تومان ( +35 درصد تخفیف )

هاست لینوکس آلمان - 5GB
32,000 تومان ماهانه
فضا 5 GB

پهنای باند نامحدود
 
کنترل پنل Cpanel
 
تحویل بصورت آنی
 
FTP نامحدود
 
Mysql نامحدود
 
دیگر امکانات نامحدود

ماهیانه 32 هزار تومان
شش ماهه 192 هزار تومان
یک ساله 339 هزار تومان ( +10 درصد تخفیف )

هاست لینوکس آلمان - 10GB
69,000 تومان ماهانه
فضا 10 GB

پهنای باند نامحدود
 
کنترل پنل Cpanel
 
تحویل بصورت آنی
 
FTP نامحدود
 
Mysql نامحدود
 
دیگر امکانات نامحدود

ماهیانه 69000 هزار تومان
شش ماهه 414 هزار تومان
یک ساله 699000 هزار تومان ( +15 درصد تخفیف )