.video دامنه

video

جستجوی دامنه .video

این دامنه خاص مناسب ترین گزینه برای فیلمبرداران، کارگردان ها، نویسندگان و حتی تدوینگرها است که همگی آنها کاری مرتبط با صنعت ویدیو دارند. این پسوند دامنه توسط Icann در سال 2015 معرفی و توسط Donuts مدیریت میشود. دامنه video. قوانین محدود کننده جغرافیایی ندارد و افراد در سراسر جهان میتوانند از آن استفاده کنند.
2015
23.3K
Rightside
رسانه
650400