.theater دامنه

theater

جستجوی دامنه .theater

اگر به نام این پسوند دامنه توجه کنیم متوجه میشویم که کاربرد اصلی آن در وب سایت های تئاتر ها، سینما ها و فروش بلیط سینما و تئاتر است. این دامنه در سال های اخیر توسط Icann معرفی شده است و توسط Donuts مدیریت میشود. دامنه theater. محدودیت جغرافیایی ندارد و استفاده از آن برای عموم آزاد است.
2015
1.0K
Donuts
فرهنگ
1409000