.services دامنه

services

جستجوی دامنه .services

از کاربرد های اصلی این دامنه در فضای وب میتوان به بخش خدمات هر شرکت، سازمان های خدمات اجتماعی و موسسات خدمات در منزل اشاره کرد. این دامنه توسط Icann به طور رسمی معرفی شد و تحت نظر Donuts فعالیت میکند. دامنه services. محدودیت جغرافیایی ندارد و استفاده از آن برای عموم آزاد است.
2014
57.K
Donuts
تجارت
845400