.photos دامنه

photos

جستجوی دامنه .photos

این پسوند مورد استفاده افراد شاغل در حوزه فتوگرافی قرار می گیرد، البته مشاهده شده وب سایت هایی با نام این دامنه اقدام به ایجاد فضایی برای اشتراک گذاری عکس های ثبت شده توسط عکاسان کرده اند. این دامنه توسط Icann مدیریت و توسط Donuts مدیریت میشود. دامنه photos. محدودیت جغرافیایی ندارد و استفاده از آن برای عموم آزاد است.
2014
22.7K
Donuts
رسانه
542400