.kitchen دامنه

kitchen

جستجوی دامنه .kitchen

حتی فکر کردن به اینکه چنین پسوند دامنه ای هم وجود دارد شاید عجیب به نظر برسد ولی باید این نکته را بگوییم که شرکت Icann که معرفی کننده این پسوند است، این دامنه را برای مشاغل و افرادی در نظر گرفته است که خدمات و محصولات آنها در حوزه صنعت غذا است. شرکت Donuts مدیریت کلی این پسوند را در دست دارد. دامنه kitchen. محدودیت جغرافیایی خاصی ندارد و افراد میتوانند از آن استفاده کنند.
2014
8.3K
Donuts
سبک زندگی
920700