.industries دامنه

industries

جستجوی دامنه .industries

این واژه در زبان انگلیسی به معنای صنایع است، طبق بررسی های انجام شده بسیاری از وب سایت هایی که در صنعت های مختلف مشغول به فعالیت هستند از این دامنه استفاده میکنند و مختص به یک صنعت خاص نیست. در حال حاضر این دامنه توسط شرکت Donuts مدیریت و کنترل میشود و شرکت Icann در سال های اخیر اقدام به معرفی این دامنه کرده است. دامنه industries. محدودیت جغرافیایی ندارد و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی قادر به ثبت و استفاده از این دامنه هستند.
2014
5.7K
Donuts
صنعت
845400