.exposed دامنه

exposed

جستجوی دامنه .exposed

این دامنه در سال 2014 توسط شرکت Icann معرفی شد و کنترل کلی آن به Donuts سپرده شد. کاربرد اصلی این دامنه در وب سایت هایی است که اقدام به فاش کردن اسناد و مدارک میکنند یا وب سایت هایی که فیلم ها اسپویل میکنند. دامنه exposed. برای تمامی افراد قابل استفاده است و محدودیت جغرافیایی ندارد.
2014
3.0K
Donuts
رسانه
542400