.cruises دامنه

cruises

جستجوی دامنه .cruises

حتما تا به حال کشتی های مسافرتی دریایی را دیده اید که روز ها یا هفته ها در آب به مسیر خود ادامه میدهند. شرکت Icann این دامنه را مختص به افراد و کسب و کار هایی میدانید که در این زمینه مشغول هستند. در حال حاضر مدیریت این دامنه بر عهده شرکت Donuts است. دامنه cruises. شامل قوانین محدود کننده جغرافیایی نمیشود واستفاده از آن برای عموم آزاد است.
2014
1.9K
Donuts
صنعت
1409000