.college دامنه

college

جستجوی دامنه .college

کاربرد اصلی این دامنه برای مراکز و موسساتی است که بیشتر در زمینه ارائه آموزش های دانشگاهی فعالیت دارند. شرکت Icann معرفی کننده این دامنه و XYZ.com امور مربوط به کنترل و پشتیبانی آن را انجام میدهد. دامنه college. مختص به منطقه خاصی نیست و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند از آن استفاده کنند.
2015
4.7K
XYZ.COM LLC
اموزش
1951300