.auto دامنه

auto

جستجوی دامنه .auto

اکثر وب سایت های شرکت های خودرو سازی و وسایل نقلیه از این دامنه استفاده میکنند، البته مشاهده شده وب سایت هایی که به فروش دستگاه های اتوماتیک میپردازند، از این دامنه استفاده میکنند. در سال 2014 این دامنه توسط شرکت Icann معرفی شد و مدیریت کلی آن به Uniregistry سپرده شد. دامنه auto. شامل قوانین محدود کننده جغرافیایی نمیشود و تمامی اشخاص قادر به ثبت و استفاده از این دامنه هستند.
2016
0.4K
XYZ.COM LLC
صنعت
80286900